RADocha

Temat: WYKŁADY Z DIAGNOSTYKI RESOCJALIZACYJNEJ
WYKŁAD 2 19.03.2009 STUDIUM INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW Alternatywne nazwy: -studium indywidualnych przypadków -metoda indywidualnych przypadków -metoda przypadków kluczowych -metoda kazuistyczna -metoda kliniczna -metoda biograficzna Definicje: *wg S.Nowaka: " Studium przypadku jest metodą ... *wg A.Góralskiego:metodą przypadków kluczowych określa " heurystyczną strategię postępowania badawczego, charakteryzującą się tym,że jest swoistym zwiadem badawczym, mającym przynieść przybliżone odpowiedzi na pytania o istnienie, cechy, genezę, strukturę, funkcje itp pewnego ... analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez przyzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działań terapeutycznych Historia metody: -ma znaczenie przy tworzeniu nowych teorii naukowych -charakteryzuje się dużą wnikliwością, zaangażowaniem badacza i twórczym sposobem interpretowania danych Rodzaje studium przypadku: -studium deskryptywne-diagnoza typologiczna, opis i zakwalifikowanie danego zjawiska na podstawie długotrwałęgo kontaktu, analiza jest głównie jakościowa -studium eksperymentalne-proawdzenie przypadku, wproawzdenie interwencji i sprawdzenie jej skuteczności Twórcy metody: -Hipokrates i Galen-teorie temperamentów -Fechner-podstawowe prawa psychofizjologii -Ebbinghaus, Pawłow, Watson, Skinner-prawa uczenia się -Z.Freud-toria osobowości -J.Piaget-model inteligencji, model rozwoju moralności -A.Łuria-mechanizmy funkcjonowania mózgu -S.Szuman-myślenie i twórczość dziecięca -L.Kaczmarek-rozwój mowy, podstawy polskiej logopedii Metoda indywidualnych przypadków: a).studium indywidualnych przypadków: -diagnoza -case study: anamneza i diagnoza społeczna b).praca z przypadkiem: -interwencja -case study- opracowanie planu pracy i prowadzenie przypadku *jeśli kontrakt jest nieskuteczny to wracamy do diagnozy społecznej Struktura studium: 1.Etap zbierania danych-anamneza przypadku oraz historia zaburzeń rozowojowych i oddziaływań teraputycznych 2.Etap budowania wyjaśnień-wykorzystanie teorii psychologicznych do wyodrębnienia przyczyn orz przewidywania dalszego rozwoju Struktura studium indywidualnych przypadków: -identyfikacja problemu -geneza i dynamika zjawiska -znaczenie stwierdzonego symptomu dla funkcjonowania badanego -prognoza pozytywna i negatywna -propozycje rozwiązań -wskazania dla pracy psycho-pedagogicznej Zasady pracy z przypadkiem: -akceptacji -komunikacji -indywidualizacji -uczestnictwa -zaufania i posznaowania godności -systemtyczności -kontekstu społecznego Techniki wykorzystywane w studium indywidualnych przypadków: 1.obserwacje w trakcjie spotkań z dzieckiem, obserwacje rodziców, nauczycieli, kolegów 2.rozmowa 3.wywiady środowiskowe w domu, szkole 4.wywiad anamnestyczny 5.analiza dokumentów: -zastanych -wytworzonych ( prace plastyczne, pamiętniki, listy) Argumenty za szczególną użtecznością studium w diagnozie resocjalizacyjnej: -wszechstronny opis osoby i/lub zjawiska -diagnoza rozwinięta, z uwzgędnieniem stanu oecnego, przyczyn i prognozy -pozwala uchwycić zależności przyczynowo-skutkowe -badamy przypadki trudne i...
Źródło: pedagodzyspecjalni.fora.pl/a/a,555.htmlTemat: metoda indywisualnych przypadków
Metoda indywidualnych przypadków Metoda indywidualnych przypadków zwana także „studium indywidualnych przypadków” wywodzi się z metod pracy socjalnej rozwijanych w pedagogice opiekuńczej na przełomie- i rozpowszechnionych w latach 20- tych naszego wieku. ... naukowej profilaktyki. Istota metody indywidualnych przypadków polegała na przekonaniu, że upadek i nędza mają przyczynę w słabości jednostki oraz że warunkiem wydźwignięcia człowieka w sytuacji kryzysowej jest wszechstronne rozpoznanie przyczyn konkretnego przypadku i zindywidualizowana pomoc przewidująca, obok materialnych bodźców także wyzwalanie praktycznej aktywności człowieka i psychicznej zaradności oraz wiary we własne siły. Metoda indywidualnych przypadków wzbogacona potem o założenia metody grupowej i środowiskowej stanowiła metodologiczną podstawę, na której wyrosła jedna z ważniejszych metod badań pedagogicznych zwana dziś metodą indywidualnych przypadków. Z metody pracy opiekuńczej zostały na grunt metody badawczej przeniesione ogólne założenia poznawcze i generalna koncepcja wyrażająca się w skutecznej pomocy dla konkretnego przypadku. Metoda indywidualnych przypadków w pedagogice sprowadza się do biografii ludzkich. Odrzuca się więc takie rozumienie tej metody wedle której odnosi się ona do badania układów społecznych, instytucji lub do badania dynamiki wewnętrznej i przeobrażeń zbiorowości społecznej. Ograniczenie zaś metody indywidualnych przypadków do analizy konkretnych, jednostkowych przypadków wychowawczych ma uzasadnienie w historycznym rodowodzie tej metody oraz utylitarny sens dla praktyki wychowawczej, której ta metoda służy. Tak więc metoda indywidualnych przypadków jest sposobem badań polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze, lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działań terapeutycznych. W dokonywaniu charakterystyk osób badanych za pomocą metody indywidualnych przypadków uwzględnia się również na ogół dane identyfikacyjne takie jak: nazwisko, adres, wiek, miejsce urodzenia itp.; dane związane z historią życia, np. okresem niemowlęcym, przedszkolnym, szkolnym; dane ... własnego środowiska rodzinnego. Opis rozwoju fizycznego i stanu zdrowia dziecka może dotyczyć m.in. jego okresu prenatalnego i niemowlęcego, przebytych przez niego chorób, jego odżywiania, wzrostu i wagi oraz ogólnej oceny jego stanu fizycznego i zdrowotnego. Opis natomiast rozwoju społecznego dziecka może obejmować jego wczesny rozwój społeczny, stosunki interpersonalne z rówieśnikami i dorosłymi, akceptację przez niego norm społeczno- moralnych, zachowania charakterystyczne dla swej płci, obyczaje i umiejętności społeczne, zdolności przywódcze i wywieranie wpływu na innych. Istotny wydaje się też opis charakteru i osobowości dziecka. W opisie tym można ukazać m.in. jego samoocenę, ideał lub ... emocji, np. lęku. Niemałe znaczenie w dokonywaniu charakterystyki osoby poddanej badaniom za pomocą metody indywidualnych przypadków, przywiązuje się bezsprzecznie do jej rozwoju umysłowego, w tym szczególnie osiągnięć szkolnych lub zawodowych oraz ... w której ta osoba mieszka obecnie i tą, w której mieszkała dawniej; opis jej warunków mieszkaniowych i charakterystykę środowiska sąsiedzkiego oraz standard materialny i status społeczny miejsca zamieszkania. Ważną rzeczą w zastosowaniu metody indywidualnych przypadków jest korzystanie z możliwie wielu źródeł informacji. W przypadku badanego ucznia źródłami takimi są: relacje pisemne i ustne o nim składane przez uczących go nauczycieli; wszelka dokumentacja szkolna dotycząca jego osoby; dostępne wyniki badań lekarskich i psychologicznych, np. w poradni psychologiczno- pedagogicznej, odnoszące się do niego; jego zeszyty, pamiętniki, notatki, wypracowania na związane z nim tematy; dokonywanie obserwacji ... najlepszym zawodem opisującym metodę indywidualnych przypadków jest psychologia, ponieważ zajmuje się obserwowaniem, jak i zarazem analizą środowiska społecznego i rodzinnego danej jednostki. Psycholog to jest osoba, która posiada właściwe kwalifikacje, potwierdzone...
Źródło: zaocznipedagogika.fora.pl/a/a,88.html