RADocha

Temat: Plan parkingów
Pit dziwię się, że masz takie zaślepione oczy, ty który cytujesz przepisy prawa, nie widzisz że PRYZMA buduje te parkingi z naruszeniem Prawa Budowlanego, jeżeli chcesz się przekonać to podaję ci podstawę prawną Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690. Pierwszy parking wykonali w odległości 7m od budynku, a powinno być 20m, drugi w ogóle nie powinni rozpoczynać, bo jest ... z dokumentacją techniczną budynku, obejmującą w szczególności projekt architektoniczno-budowlany budynku, jak również z koncepcją zagospodarowania działki.” Pit ja podpisałem umowę na taki projekt który, przedstawiła mi PRYZMA i o którym napisałem...
Źródło: osiedlegrunwald.hostlandia.org/viewtopic.php?t=26Temat: PODSTWA PRAWNA - Dokumentacja projektowa
" />Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. Nr 202, poz. 2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury1) z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianą Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 75, poz. 6645) ) Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177...
Źródło: bkp-progress.com/forum/viewtopic.php?t=8


Temat: ZABEZPIECZENIE P.POŻ KONSTRUKCJI
w trakcie inwestycji skontrolować proces budowy. Jeżeli chodzi o podstawy prawne to jedną z nakważnieszych jest ustawa Prawo budowlane, oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami) - np. paragraf 212.
Źródło: zosprp.pl/forum/viewtopic.php?t=1452


Temat: Propozycje dla Straży Miejskiej.
" />Jestem winny Państwu wyjaśnienie tego rozporządzenia: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75, poz. 690) ( nie mam dziś dostępu -do poprawek) ALE !!! Jest to rozporządzenie uszczegóławiające,, Prawo Budowlane ,, i te wszystkie odległości określają usytuowanie parkingów i miejsc postojowych -Dla projektantów- czyli...
Źródło: ww.orientacja.pl/viewtopic.php?t=23868


Temat: Drzwi wejściowe
Szanowny Kolego. Inspektor się nie mylił. Dz.U. Nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dział ... (50+) też jestem sympatyczny. W pracy dzielę ludzi na profesjonalistów i na tych którym wydaje się, że już wiedzą - choć im się tylko wydaje. Powodzenia i miłej lektury przepisów Prawa Budowlanego - siła tkwi w rozporządzeniach - a na pewno, nigdy nie polegniesz.
Źródło: forum.oknonet.pl/viewtopic.php?t=12485


Temat: Spalanie śmieci
tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska Przypomnę Art. 330. Kto wbrew ciążącemu na nim, na podstawie art. 75, obowiązkowi w trakcie prac budowlanych nie zapewnia ochrony środowiska w obszarze prowadzenia prac, podlega karze grzywny. Dane spisane z tablicy informacyjnej budowy: Adres Tyniec Mały Nr pozwolenia 1374/2008-1387/2008 Inwestor xxxxxxxxxxx Wykonawca xxxxxxxxxx Kier. Budowy xxxxxxxx Dane wymazałem Tu dane osobowe wizytujących miejsce zdarzenia: 1....
Źródło: forum.tyniec-maly.pl/viewtopic.php?t=536


Temat: Stan prawny antresoli
" />Witam, W zasadzie sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Prawo budowlane jasno mówi; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) dział I par.3 "19) antresola - rozumie się przez to górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdującą się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamkniętą przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona," Zatem developer nie wykona na antresoli ścian, tylko murki. I do czasu odbioru mieszkania na nic więcej nic nie możesz liczyć, ponieważ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie odda budynku do użytkowania. Natomiast jak już dostaniesz klucze do mieszkania, budynek oficjalnie będzie oddany, to przecież ... antresoli powstaną ściany i odpowiednio projektuje stropy, aby przeniosły obciążenie od tych ścian. Zatem katastrofy nie będzie Nie sądzę też, aby jakikolwiek sąsiad podkablował Cię do nadzoru budowlanego Moja rada. Spokojnie...
Źródło: wysoka.wroclaw.pl/viewtopic.php?t=142


Temat: wypadek-potrącenie pieszego
" />Publikacja internetowa Urzędu Gminy Kobierzyce Kategoria: --Wyniki postępowania przetargowego Podkategoria: --Roboty budowlane v Treść: v -----Tytuł: -- --ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - Zaprojektowanie i budowa dwóch zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej (zarurowania rowu) w pasie drogi powiatowej nr 1955D w m. Wysoka, Gmina Kobierzyce. ROZSTRZYGNIECIE POSTĘPOWANIA Dotyczy: prowadzonego przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 zwana dalej w skrócie PzpU )na realizację zadania p/n ‟Zaprojektowanie i budowa dwóch zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej (zarurowania rowu) w pasie drogi powiatowej nr 1955D w m. Wysoka, Gmina Kobierzyce na odcinku od granic miasta Wrocławia do ul. Chabrowej”. Uprzejmie informujemy, że w terminie składania ofert tj. w dniu 02.09.2009r. do godz. 12.00 wpłynęło cztery oferty firm z następującymi cenami ofertowymi brutto: Zakład Robót Teletechnicznych ‟TELFA” ul. Towarowa 28, 58-100 Świdnica kwota brutto 1.503.847,15 zł liczba otrzymanych punktów w kryterium ‟cena” – 75,99 pkt MUSING Sp. z o.o., ul. Sanatoryjna 5, 70-775 Szczecin kwota brutto 2.027.282,66 zł liczba otrzymanych punktów w kryterium ‟cena” – 56,37 pkt DOLBUD – SYSTEM Zakład Robót Budowlanych, ul. Sulejowska...
Źródło: wysoka.wroclaw.pl/viewtopic.php?t=1190


Temat: Odłączenie okapów
" />Poniżej wyjaśnienie kominiarza w temacie okapów i wentylatorków podłączanych do kanałów wentylacyjnych. "Dz.U. Nr 74 poz. 836 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków ... przylegają te przewody i kanały.” Z Prawa Budowlanego par. 93.pkt.3 rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych Dz.Ust. 75/2002 wynika możliwość podłączenia okapu /pracującego jako wspomaganie wentylacji ogólnej/ do wentylacji grawitacyjnej, bą ... wentylacyjna w indywidualnym kanale, bą pod rurą oraz wentylacja grawitacyjna w pozostałych pomieszczeniach. W pozostałych przypadkach istnieje taki zapis: W Polskiej Normie PN-83/B-03430 ‟Wentylacja w budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego i...
Źródło: kasztanowa-aleja.pl/forum/viewtopic.php?t=26


Temat: Parking przy Urzędzie Miasta i Starostwie.
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690) I teraz najistotniejsza kwestia: jestem osobą z natury leniwą i niezbyt czułą na krzywdę...
Źródło: koscian.net/forum/viewtopic.php?t=2406


Temat: [Wrocław] Biurowiec Amicar Invest (14.868 m2, kl A)
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), inne akty prawne. 3. POŁOŻENIE DZIAŁKI. Działka położona jest w centrum Wrocławia, w dzielnicy Fabryczna,...
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=2818


Temat: paszkowianka
r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), -kartę informacyjną dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko §3.1 Kartę informacyjną przedsięwzięcia należy opracować zgodnie z art. 49 ust. 3 1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia, 2) powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną 3) rodzaj technologii 4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia 5) przewidywana ilość ... nie przebiega przez teren zamknięty. Kompetentnym organem do przeprowadzenia postępowania na terenach zamkniętych był wojewoda w chwili obecnej Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (art.75 ust.6). 2. podania właściwej długości drogi i jej ... w chwili obecnej Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (art.75 ust.1 pkt1). Częściowy z zaproponowanych przez inwestora (projektanta) wariantów przebiegu Paszkowianki bardzo ingerował w istniejącą zabudowę, np. miał przebiegać przez środek istniejących zabudowań...
Źródło: forum.brwinow.pl/viewtopic.php?t=1092


Temat: Wybory Prezydenckie 2010
... wolą wyboców. Daje to rządzącej koalicji kolejne możliwości zawłaszczenia sceny politycznej. Co mnie zaskakuje (choć już coraz mniej) to Jarosławowi Kaczyńskiemu zarzuca się dążenie po trupach do celu gdy to Bronisław...
Źródło: forumwpia.org/viewtopic.php?t=2341


Temat: Ścieżka rowerowa zamiast torów
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej 19-1-2006 Wójt Gminy Pszczółki, reprezentujący Gminę Pszczółki, z siedzibą w Pszczółkach przy ul. Pomorskiej 18 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz.177 ze zmianami) zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro na: Wykonanie ... A” 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nieodpłatnie nabyć w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 1, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy. 2. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania ... Trąbki Wielkie- Skarszewy, na dz. o numerach: Gmina Pszczółki 454,455,456,143/1,144/1 ( Pszczółki – obręb Pszczółki) 24/2,42/3( Żelisławki - obręb Rębielcz) Gmina Trąbki Wielkie 75 (obręb Klępiny) 74,178 ( obręb Sobowidz) 314 ( obręb Gołębiewo) 75/1,83 (obręb Gołębiewko) Gmina Skarszewy 1 ( obręb 6 Skarszewy ) 236 ( obręb 2 Skarszewy ) * 52, 53/1, 53/2, 107/1, 107/2, 193, 188, 168 ( obreb Kamierowo ) * 67, 55, 54/2, 48/3, 84 (obreb Mirowo) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 1. map do celów projektowych 2. projektów budowlanych 3. projektów wykonawczych 4. przedmiarów robót 5. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 6. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 7. kosztorysów inwestorskiech 8. studiów wykonalności Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. ... w Starogardzie Gdańskim po 4 egzemplarze kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej wraz z wnioskami o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę – do 30.06.2006r 2) Dostarczenie Zamawiającemu pozostałej dokumentacji opisanej w pkt ... zamówienia, g) złożą ofertę na druku zgodnym z drukiem OFERTA , stanowiącym CZ.II SIWZ, h) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych, i) ... Wykonawców. 6 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1 600,00zł , w jednej lub kilku formach wymienionych w art.45 ust 6 Ustawy Prawo zam. Publicznych. 7. Kryterium oceny ofert: cena – 100%. 8. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego- pokój nr 1 (sekretariat), w terminie do dnia 07.02.2006, do godz. 11:30 9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 07.02.2006 o...
Źródło: forum.drezyny.pl/viewtopic.php?t=152


Temat: Polski Komitet Normalizacyjny
art. 50 ust. 1 pkt 2, wykonuje roboty budowlane, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 91. 1. Kto: 1) udaremnia określone ustawą czynności właściwych organów, 2) wykonuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, nie posiadając odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 2. (uchylony). Art. 91a. Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Art. 92. 1. Kto: 12) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2007 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 191, poz. 1410 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590. ŠKancelaria Sejmu s. 65/65 2009-01-27 1) w razie katastrofy budowlanej nie dopełnia obowiązków określonych w art. 75 lub art. 79, 2) nie spełnia, określonego w art. 70 ust. 1, obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bą zagrożenie środowiska, 3) utrudnia, określone ustawą, czynności właściwych organów, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności, albo karze grzywny. 2. Tej samej karze podlega kto, pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej: 1) nie stosuje się do wydanych, na podstawie ustawy, decyzji właściwych organów; 2) (uchylony). Art. 93. Kto: 1) przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych w sposób rażący nie przestrzega przepisów art. 5, 1a) przy wykonywaniu robót budowlanych stosuje wyroby, naruszając przepis art. 10, 2) (uchylony), 3) dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, naruszając przepisy art. 28 lub art. 31 ust. 2, 4) przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań określonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45, 5) dostarcza lub umożliwia dostarczenie energii, wody, ciepła lub gazu, naruszając przepis art. 41 ust. 5, 6) wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę bą w zgłoszeniu budowy lub rozbiórki, bą istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu, 7) (uchylony), 8) nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1, 9) nie spełnia, określonych w art. 63 lub art. 64 ust. 1 i 3, obowiązków przechowywania dokumentów, związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia książki obiektu budowlanego, 9a) nie spełnia obowiązku przesłania protokołu, o którym mowa w art. 70 ust. 2, 9b) zmienia sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, o którym mowa w art. 71 ust. 2, albo pomimo wniesienia sprzeciwu, o ... budowlanych, przekazaniem obiektu budowlanego do użytkowania lub jego utrzymaniem, podlega karze grzywny. ŠKancelaria Sejmu s. 66/66 2009-01-27 Art. 94. Orzekanie w sprawach o czyny, określone w art. 92 i art. 93,...
Źródło: forum.michalkiewicz.pl/viewtopic.php?t=11424